Προκήρυξη εξετάσεων για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη, Α΄ περιόδου 2018 ∆υτικού Τοµέα Αθηνών

      Comments Off on Προκήρυξη εξετάσεων για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη, Α΄ περιόδου 2018 ∆υτικού Τοµέα Αθηνών

Προκηρύσσουµε εξετάσεις για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη (Κατηγορίας 1 & Κατηγορίας Εισαγωγικού Επιπέδου), Α΄ περιόδου 2018, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικού Τοµέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 µε ώρα ενάρξεως 10:30.

∆ικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις έχουν οι πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (εφόσον είναι πολίτες άλλων χωρών, θα πρέπει διαθέτουν άδεια παραµονής στην Ελλάδα) οι οποίοι κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συµµετοχής τους στις εξετάσεις έχουν συµπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και έχουν αποδεικτικό αποφοίτησης από δηµοτικό σχολείο.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο (ισόγειο), της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικού τοµέα της Περιφέρειας Αττικής, επί των οδών Τρώων 1 & Χαλκίδος στο δήµο Περιστερίου.  (κατεβάστε το αρχείο)