Τεχνικών Εγκατ/σεων

Η Επιτροπή Τεχνικής και Εγκαταστάσεων Χειρίζεται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με συντήρηση των μηχανημάτων και των τεχνικών εγκαταστάσεων του Σωματείου.

Εκπονεί τις μελέτες για την προμήθεια, τοποθέτηση ή αλλαγή θέσης των εγκαταστάσεων Συγγράφει τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια νέων μηχανημάτων και παρελκομένων. Εγκαθιστά τα νέα μηχανήματα ή επιβλέπει την εγκατάσταση τους στην περίπτωση που αυτή γίνεται από άτομα ξένα προς το Σωματείο.

Εφορος : Δρακακάκης Μιχαήλ SV1GFG

Μέλοι : Λιάκης Γρηγόρης SW1KWA

Παρόγλου Γιώργος SW1NZA